นโยบาย
นโยบาย คุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
           บริษัท ซิกซอนสปอร์ตแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งมั่นผลิตลูกเทนนิสคุณภาพสูง โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมของสังคม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานเพื่อประโยชน์ อันเหมาะสมของลูกค้าและบริษัท ด้วยการปรับปรุงกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
โดยกำหนดแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ส่งมอบสินค้าตรงตามความต้องการ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า
2. ดำเนินการลดความเสี่ยงและป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับพนักงาน, ผู้รับเหมา, ผู้รับเหมาช่วง, ผู้มาติดต่อ และบริษัท
3. ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
4. มุ่งมั่นที่จะชี้บ่ง, ประเมินลักษณะปัญหาและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมการผลิต, ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทที่เกี่ยวข้องสิ่งแวดล้อม และสามารถนำทรัพยากรมาใช้ให้ได้บรรลุประโยชน์สูงสุด เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องให้ดียิ่งขึ้น
5. ปรับปรุงพัฒนากิจกรรม ด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
6. มุ่งมั่นในกิจกรรมความปลอดภัย และอาชีวอนามัย เพื่อป้องกันและลดการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยของพนักงาน
7. มุ่งมั่นในกิจกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและป้องกันมลพิษที่จะเกิดขึ้น
8. ส่งเสริมและร่วมมือกับสาธารณชน ที่มีกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมและเผยแพร่ข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร
นโยบายบริษัท SSMT ปี 2564
1. ส่งมอบสินค้าที่ดีที่สุดจากสถานที่ทำงานซึ่งปลอดภัยและสบายใจสู่ทั่วโลก
2. เสริมสร้างรากฐานการบริหาร ทำธุรกิจให้มั่นคงยั่งยืน
3. พัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กรภายใต้ความปกติใหม่ เป็นบริษัทผลิตลูกเทนนิสซึ่งทั่วโลกภาคภูมิใจ
Copyright 2008 SRIXON SPORTS MANUFACTURING (THAILAND) CO.,LTD. All rights reserved.